Anbi

Per 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn wij verplicht een aantal gegevens te publiceren op onze internetsite.

Larcom

Larcom is een regionale organisatie met ruim 1000 medewerkers die op verschillende terreinen actief zijn. Van metaal tot hout, van montage tot verpakken en van collectioneren tot verzenden. Wij zien ons graag als een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces van onze klanten. Op afstand, maar vaak genoeg ook “in house”. Daarmee is Larcom een kwaliteitsschakel in het proces van grondstof naar eindproduct, van onderdeel naar geheel.

Conform de statuten van de Stichting Larcom wordt het bestuur gevormd door één directeur. De bestuurder is de heer R. Houthooft. De bestuurder wordt beloond conform de regeling functiewaardering Hay en de CAO Larcom 2010. Daarnaast wordt periodiek getoetst of het beloningsbeleid en de geldende beloning van de bestuurder voldoet aan de branchecode van de branchevereniging Cedris.

Missie

Larcom wil de maatschappelijke participatie van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt verhogen. Larcom wil hiervoor een partner in de arbeidsmarkt zijn voor zowel mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt alsook de gemeenten en opdrachtgevers. Larcom wil zo de capaciteiten van mensen optimaliseren tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten

Doelstelling

De Stichting Larcom heeft als doel het uitvoeren van de Participatiewet en het zijn van een leer-/werkbedrijf op het gebied van additionele arbeid in de ruimste zijn van het woord. De Stichting kan ter bereiking van deze doelstellingen deelnemen in, financieren van en het beheer voeren over ondernemingen, waaronder begrepen het uitoefenen van de aan de deelnemingen verbonden rechten, zoals het uitoefenen van het stemrecht. Voorst kan de Stichting het bestuur voeren over ondernemingen, alsmede kan de Stichting onroerende zaken, patenten, merknamen en octrooien verkrijgen en houden en deze zaken exploiteren, zo nodig ten behoeven van deelnemingen, één en ander in de ruimste zin van het woord.
De Stichting vervult haar taak door werk te organiseren voor mensen die zijn aangewezen op aangepaste arbeid, waarbij gestreefd wordt naar behoud, herstel en bevordering van arbeidsgeschiktheid voor het regulieren arbeidsproces.

Beleidsvisie van het bestuur

Larcom wil activiteiten blijven verrichten die direct of indirect bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Onder direct worden activiteiten verstaan die gericht zijn op of uitgevoerd worden met de betrokkenen uit de doelgroep.
 • Onder indirecte activiteiten worden activiteiten verstaan waarbij de infrastructuur of de kennis van Larcom als product wordt gezien en deze wordt vermarkt ten dienste van ander organisaties.
 • Larcom wil continuïteit bieden aan de medewerkers die nu als “niet SW’er” werken voor Larcom. Dit is echter secundair aan het bovenstaande punt, dus geen doel op zichzelf
 • De activiteiten die Larcom onderneemt moeten een positieve bijdrage leveren in de keten waarbinnen Larcom functioneert.
 • Larcom wil dit op een financieel verantwoorde manier doen tegen maatschappelijk aanvaarbare kosten, zonder winstdoelstelling in een structuur die aansluit bij de behoefte vanuit de markt
 • Larcom wil voor de middellange termijncontinuïteit bieden aan werknemers en andere stakeholders.

 

De behoeftes van de stakeholders worden als uitgangspunt genomen. Onder de stakeholders worden verstaan:

 • De doelgroep waarvoor wij werken
 • De gemeenten waaroor wij de directe uitvoering doen,
 • De private en publieke klanten waar wij diensten voor verlenen in relatie tot de directe uitvoering,
 • De private en publieke relaties waar wij diensten aan verlenen in relatie tot de indirecte uitvoering,
 • Staf- en kaderpersoneel in dienst van Larcom.

Publicaties

     Regeling functiewaardering Hay

     CAO Larcom 2016

     Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling

     Branchecode Cedris 2010

     Jaarverslag 2017

 

 

 

We steken graag onze nek uit.

Durven, doen en doorpakken, dat is de Larcom benadering. Steeds meer bedrijven zoeken op essentiŽle bedrijfsonderdelen, actieve, meedenkende partners. Het nieuwe werken is samenwerken. Ondernemende ondernemingen willen ondernemende partners. lees meer
We leggen de lat het liefst iets hoger!

Van afstand naar Bijdrage

2017 is voor Larcom in meerdere opzichten een succesvol jaar geweest. Naast dat we voor het 11 jaar op rij een positief financieel resultaat hebben geboekt, zijn ook flinke stappen gezet om van Larcom een leer/werkbedrijf te maken. lees meer